ATLAS meteo stacijas

ATLAS meteroloģisko un vides datu ieguves iekārtas ir uzstādītas 5 dārzkopības saimniecībās /Set of METEO and environment data sensors are installed in 5 farms within the ATLAS project

Eglaji Melnā oga Puteņi Krogzeme Very berry

Eglāji

Very Berry

Puteņi

Melnā oga

Krogzeme

Kā ierīces darbojas ? / How it works ?

Galvenais modulis (Sensor suite) ietver pamata sensoru komplektu – temperatūra, spiediens, mitrums un taml. un ir pievienots datu logerim
(Getaway). Līdz 1300 m no galvenā moduļa izvietotas papildus bezvadu pārraides iekārtas (Nodes) ar papildu sensoriem. Dati caur Logeri tiek pārraidīti uz Mākoņserveri /Main data unit (Sensor suite) including basic sensors like temperature, pressure, humidity etc. connected to the Getaway. In distance up to 1300 m from or round the main unit are placed wireless transmitters (Nodes) with other independent sensors. Data via Getaway are sent to Cloud Server

Ka piekļūt datiem ? /How to access data ?

  1. Izvēlas attiecīgo saimniecību. Pie saimniecības apraksta ir redzams bāzes stacijas meteo datu kopsavilkums attiecīgajā saimniecībā / Select station and select the relevant farm. In the description of farm possible to see a summary of the base station meteorological data
  2. Caur Weatherlink kontu, kur ir pieejami visi dati un aprēķinātās vertības / via Weatherlink web site account where are available all data and cauculated values. Instrukcija / Instructions