Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm

Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm

26. aprīlis, 2019

Dalies


2019 gadā LAA sadarbībā ar ražotājiem un zinātniekiem uzsāk projektu “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda un Zemkopības ministrijas un Lauku Atbalsta dienesta atbalstu

Projekta rekvizīti

Starpposmu ziņojumi

Projekta mērķi :

Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus
risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam
un pārstrādei. Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem un pārstrādes uzņēmumiem tiks piedāvāti
tehnoloģiskie risinājumi ābeļu un aveņu audzēšanai, kā arī ražas vākšanas mehanizācijai un izmaksu mazināšanai, tā paaugstinot
ražošanas produktivitāti.
Paredzēts izstrādāt sekojošus virzienus:

Ābelēm

 • mehanizēta vainagu veidošana ar mērķi mazināt roku darbu;
 • mehanizēta ziedu retināšana ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu;
 • adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu augļudārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

Avenēm

 • mehanizēta ogu novākšana Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas;
 • pagarināta ogu ieguves sezona, izmantojot VOEN tipa segumus;
 • atlasītas ātrsaldēšanai piemērotas šķirnes.

Kopumā jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Projekta partneri:

 

 • Latvijas Augļkopju asociācija”
 • Dārzkopības institūts
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • ZS “Gaidas”
 • SIA “Daigone”
 • ZS “Pīlādži”
 • SIA “VeryBerry”
 • ZS “Eglāji”
 • ZS “Ziediņi”

Par projekta gaitu un pētījumu rezultātiem regulāri informēsim LAA mājaslapā kā arī citos plašsaziņas līdzekļos

EN

Objective of project: To develop economically substantiated innovative, environmentally friendly solutions for reducing the costs of apple and raspberry growing and harvesting, and improving the quality of fruit for fresh consumption and processing, by bringing together a broad range of fruit-growing experts and industry companies.

As a result of the implementation of the project, for the first time in Latvia, commercial enterprises will be offered technological solutions of mechanisation for apple trees and raspberry growing, reducing costs and increasing production productivity.

For apple trees:

(1) mechanised formation of canopy with a view to minimizing hand work;

(2) mechanised thinning of flowers with a view to reducing labour costs and the biannual yielding;

(3) Introduction of an adapted irrigation/fertilisation system in a hilly area, with a view to promoting a smooth humidity supply in the orchard and without creating risks of soil erosion.

For raspberries:

(1) mechanised harvesting of berries for primocane raspberry grown in Latvia with a view to reducing hand work and costs;

(2) extended berry harvesting season using VOEN type coverings;

(3) selected varieties suitable for rapid freezing.

The new technological solutions will help improve the quality of apples and raspberries for fresh consumption and processing. For these crops, an economically reasoned knowledge base will be developed for the sector’s holdings on the specificities, risks and side effects of applying new technological solutions, increasing the competitiveness of the sector, ensuring demand for Latvian apples and raspberries in the outlook, as well as promoting their exports.

Lejupielādējama informācija