Pieņemti noteikumi par par 2023. gadā vētras radītajiem zaudējumiem.

Pieņemti noteikumi par par 2023. gadā vētras radītajiem zaudējumiem.

14. jūnijs, 2024

Dalies

Noteikumi  “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2023. gadā vētras radītajiem zaudējumiem augkopības nozarē” ir pieņemti un ar šodienu stājas spēkā. Termiņš atbalsta iesniegumu iesniegšanai ir š.g. 4. jūlijs.

Latvijā 2023. gada 7. augustā plosījās spēcīga vētra, kas atnesa lielgraudu krusu, vētru un stipras lietusgāzes, nodarot pamatīgus postījumus. Negaisa skartajā teritorijā bojā aizgāja ievērojama daļa lauksaimniecības kultūraugu sējumu un stādījumu. Rezultātā lauksaimnieki cieta ievērojamus zaudējumus, īpaši tie, kuriem nebija iespējas savus stādījumus apdrošināt, jo ne visus riskus var apdrošināt. Tādēļ valdība lēmusi atbalstīt vērtā cietušos lauksaimniekus un paredzēt kārtību, kādā augkopjiem tiek piešķirts valsts finanšu atbalsts noteiktu kultūraugu audzēšanai.

Noteikumi noteic, ka kopējais valsts atbalsts par 2023. gada negaisā cietušo platību ir 1,135 milj. eiro. Atbalsta likme, kāda paredzēta par hektāru konkrētam kultūraugam, ir noteikta noteikumu pielikumā, un tā aprēķināta, pamatojoties uz vidējo ieguldījumu apmēru jeb mainīgajām izmaksām katram kultūraugam.

Noteikumi paredz nosacījumus, kādos lauksaimnieks var saņemt šo atbalstu, un tie ir šādi:

  • par platību, kas tika nopostīta 2023. gada 7. augustā un par kuru lauksaimnieks līdz 2023. gada 25. augustam ir paziņojis LAD, norādot kultūru un hektāru skaitu, kā arī sniedzis postījumu pierādījumus,
  • platība nav apdrošināta 2023. gadā unatbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem tā ir deklarēta ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta vai maksājuma mazajiem lauksaimniekiem saņemšanai 2023. gadā,
  • par graudaugu, eļļas augu vai tauriņziežu platību atbalstu var saņemt, jacietusī platība veido vismaz 90% no kopējās attiecīgās kultūras deklarētās platības; šāds nosacījums neattiecas uz augļiem un dārzeņiem,
  • ja lauksaimnieks ir saņēmis 2023. gada ES ārkārtas atbalstu par salnās cietušo augļu platību, tad vētras atbalstu aprēķina tikai par to daļu (lauku), kas nav kvalificējies ES ārkārtas atbalstam.

Saite uz noteikumiem: https://likumi.lv/ta/id/352717-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-par-vetras-raditajiem-zaudejumiem-augkopibas-nozare-2023-gada