Demonstrējumu projekts

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta “Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem” (Līguma Nr. LAD 240118/P5) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Mērķis ir demonstrēt dažādu ābeļu šķirņu ražību, augļu kvalitāti un darba patēriņu vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem.

Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā septiņos lauksaimniecības uzņēmumos visā Latvijas teritorijā tiks rīkoti demonstrējumi, kur tiks salīdzinātas ābeļu šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī dārzu kopšanas tehnoloģijas. Demonstrējumos vērtēta tiks gan produktivitāte, gan augļu kvalitāte, ražošanas regularitāte. Tiks uzskaitīts darba patēriņš, izmaksas ābeļu vainagu veidošanā un dārza kopšanā, sniedzot tā izvērtējumu.

Vismaz reizi gadā saimniecībās tiks organizēta lauka diena, kuras laikā būs pieejami apskatei un vērtēšanai demonstrējuma varianti ābelēm. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā iepazīstinās ar demonstrējuma rezultātiem. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju, kura ir atbildīga par demonstrējuma publicitātes pasākumiem.

Vēcāku rakstu nav!