Sabiedriskā apspriešana grozījumiem MK noteikumos Nr.776 pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Sabiedriskā apspriešana grozījumiem MK noteikumos Nr.776 pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos

27. maijs, 2022

Dalies

TAP portālā publiskai apspriešanai ir pieejams Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā”” (turpmāk – Noteikumu projekts) (22-TA-1709) https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/db2361a0-4837-4eb4-8672-963b77139762

Aicinām priekšlikumus par noteikumu projektu iesniegt TAP portālā līdz 9.jūnijam.

Noteikumu projekta galvenais mērķis – precizēt MKN 776 ietvertās valsts atbalsta normas, jo atbalstu ieguldījumiem pārstrādei piešķir atbilstoši reģionālā atbalsta nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 14. pantu, un kopš 2022. gada 1. janvāra ir spēkā reģionālā atbalsta karte, kas noteikta Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”.

Grozījumi ietver:

1. Tiek precizētas noteikumu Nr. 776 ietvertās normas atbilstoši spēkā esošajiem reģionālā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, t.i., maksimālā atbalsta intensitāte projektam, kurā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tiek noteikta atbilstoši reģionālā atbalsta kartei, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumiem Nr. 729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”. Paplašinātas atbalsta iespējas arī par produktiem ārpus Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikuma.

2. Ņemot vērā strauju būvniecības izmaksu pieaugumu pēdējā gadā, kā arī risku, ka dēļ minētā būvniecības izmaksu pieauguma, atbalsta saņēmēji var nepabeigt projekta īstenošanu, tiek noteikts, ka, ja projektu īstenošanas laikā saskaņā ar CSP datiem būvniecības izmaksu pieaugums pārsniedz 5 procentus salīdzinot ar ceturksni, kurā iesniegts projekta iesniegums, par attiecīgi pārsniegto procentu punktu apmēru pieļaujams palielināt pielikumā noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, bet nepārsniedzot projektam apstiprināto kopējo attiecināmo izmaksu summu un nemainot projekta mērķi. Izmaiņas pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar LAD, kas attiecīgi vērtētu katra projekta individuālo situāciju un rosinātās izmaiņas, kopumā nodrošinot projekta mērķa izpildi.

3. Arī noteikumu Nr. 776 12. pielikumā precizētas maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem, izvērtējot aktuālās būvniecības izmaksas.

4. Tiek paredzēta iespēja mazām saimniecībām un dārzkopībā vidējai grupai iegādāties manuāli regulējamus miglotājus-smidzinātājus, jo mazās saimniecības, ka arī dārzkopības nozarē – vidējas saimniecības sastopas ar finansiālām grūtībām iegādāties pilnībā automatizētu tehniku un ierīces dēļ ievērojamām cenu atšķirībām.

5. Ņemot vērā projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtas operatīvos rezultātus “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” apakšpasākuma ietvaros:

* noteikumu Nr. 776 3. pielikumā precizēts projektu atlases kritērijs, paredzot papildu projektu atlases kritēriju punktus par ieguldījumiem energoefektivitātē, enerģijas lietderīgā izmantošanā vai atjaunojamās enerģijas ražošanā un atsakoties no papildu projektu atlases kritēriju punktiem par to, ka projektā paredz īstenot vismaz divus no “zaļo” ieguldījumu veidiem;

* noteikumu Nr. 776 11. pielikumā, ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc finansējuma, svītrota papildu atbalsta intensitāte traktoru iegādei un ražas novākšanas tehnikai, ja tā aprīkota ar precīzām tehnoloģijām. Tādejādi tiek nodrošināta iespēja pretendēt uz atbalstu lielākam projektu skaitam un vienlaikus nodrošināta iespēja veikt ieguldījumus citos klimata mērķos kā energoefektivitāte vai atjaunojamās enerģijas ražošana.